ΠΑΙΔΕΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Π.Σ.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο                                                                                                            Σελίδα
Αντί Εισαγωγής ……………………………………………………………….......….. 3
Ορισμός του Εθελοντή Πυροσβέστη..………………………………………......…….4
Νομικό πλαίσιο Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος ……........……4
Κίνητρα προσέλευσης πολιτών ……………………..……………………….......…….5
Όρια ηλικίας  και προσόντα του εθελοντή πυροσβέστη…………………….....…….. 5
Δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη…...….6
Διαδικασία πιστοποίησης Εθελοντή Πυροσβέστη   ………………………….….....…9
       Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄Τάξης στην Μυρτιά του Δήμου Ευρώτα...10
Σχέσεις συνεργασίας εθελοντών & επαγγελματιών πυροσβεστών………....….….....14
Συνεντεύξεις σε εθελοντές..……………………………………………….………...…14
       Συνεντεύξεις σε μόνιμους …………………………………...………...….…..………20
Εθελοντισμός στο εξωτερικό…………………………………………….....……….…26
Ο εθελοντισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής………………...…………..26
Ο εθελοντισμός στην Αγγλία…………………………………………....……..……...27
Ο εθελοντισμός στην Φινλανδία...……………………………………...………….…27
Ο εθελοντισμός στην Ιταλία…………………………….…………...………………..28
Ο εθελοντισμός στην Ολλανδία……………………………………...………..……...28
Ο εθελοντισμός στην Αυστρία ………………………………………...……...……...29
Ο χρήσιμα στοιχειά για τον θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη στην Ευρώπη…...…30
       Η γνώμη των μαθητών/τριών για την εμπορεία αυτή…………………………....... 31
       Επίλογος……………………………………………………………………….....…….34
Αντί προλόγου
Η Προστασία της ζωής και της περιουσίας της χώρας μας από φυσικές καταστροφές, τεχνολογικά ατυχήματα και πάσης φύσεως κινδύνους που απορρέουν από αυτά  είναι ο σκοπός και ο στόχος του κάθε πυροσβέστη. Στον σκοπό όμως αυτό ηθικά αλλά και νομικά εμπλέκεται και κάθε πολίτης έμμεσα ή άμεσα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.
Την άμεση σχέση  τους με τον σκοπό αυτό έχουν επιλέξει να έχουν, πολίτες οι οποίοι οικιοθελώς και αυτοβούλως αφιερώνουν προσωπικό χρόνο, εκπαιδεύονται, πειθαρχούν σε συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες και αφού περάσουν την διαδικασία πιστοποίησης από το Πυροσβεστικό Σώμα εντάσσονται αμισθί σε αυτό και ακολουθούν εκτελώντας τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
Αυτοί οι ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είναι οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ   
Οι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου Κροκεών με την καθοδήγηση του καθηγητή τους, Διευθυντού του Λυκείου, κυρίου Νικολάου Βλάχου και με την αυτονόητη υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας επέλεξαν και ανέπτυξαν το θέμα του Εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Είναι η πρώτη προσπάθεια έρευνας και καταγραφής δεδομένων για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη. Το ελπιδοφόρο μήνυμα που μας στέλνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά την πρώτη τους επαφή με το Πυροσβεστικό Σώμα και μάλιστα μέσα από τον θεσμό αυτό, μας γεμίζει αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας από την νέα γενιά.

Υπεύθυνος για την έρευνα, υποστήριξη και εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας
Κωνσταντίνος Π. Γραφάκος
ΕπιπυραγόςΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, και έχουν ηλικία 18-55 ετών.
Το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.

Νομικό πλαίσιο Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος 
Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε με το Νόμο 1951/1991 και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4029/2011, όπου σύμφωνα με τις διευκρινιστικές διαταγές του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το Ν. 4029/2011, σκοπός της καθιέρωσης του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ενίσχυση και η αντιμετώπιση των αναγκών της υπάρχουσας πυροπροστασίας στην επικράτεια με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών. Προορισμός και αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας αυτών και του Κράτους, του φυσικού πλούτου και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας, κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών θεομηνιών. Η αποστολή αυτή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Κίνητρα προσέλευσης πολιτών
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ως άνω αναφερόμενου νόμου οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, απολαμβάνοντας και άλλα προνόμια επίσης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 44/16 οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
ΌΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: οι Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 50/2001).
β. Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία.
γ. Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
δ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
ε. Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.
στ. Αν ήταν εθελοντές κατά το παρελθόν να μην έχουν απολέσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη:
i) για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας ή
ii) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
iii) για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός Υπηρεσίας.

Οι Εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται ανάλογα με τα προσόντα τους σε δύο κατηγορίες:
α. Μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και 
β. Οδηγοί - χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους οδηγούς να έχουν να έχουν άδεια Β’ κατηγορίας και άνω. 
Δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη
Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική ή εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 
1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου - υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).

6. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

7α. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Σε ειδικές περιπτώσεις (απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά που δεν διαθέτουν Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή κάποια από τις ειδικότητες, οι γνωματεύσεις μπορεί να είναι και από Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

7β. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών - χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται και βεβαίωση και από οφθαλμίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και β) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

10. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση)

Επιπρόσθετα για τους πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία εκπαιδευτική σειρά που ξεκινά το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στην κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιθυμεί να υπηρετήσει από την 1η Ιουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
Διαδικασία πιστοποίησης Εθελοντή Πυροσβέστη

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση. Η αξιολόγηση της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται με το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση, δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης της θεωρητικής ή/και πρακτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα, σε χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών και για μία μόνο φορά.

Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μία σημαντική καινοτομία του νέου Νόμου είναι η εκπαίδευση του εθελοντή πυροσβέστη η οποία πλέον θα έχει ελάχιστη διάρκεια 120 ωρών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, θα του χορηγείται πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής με στόχο την εξοικείωσή του με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου που πρόκειται να αναλάβει.
Είναι άξιο να τονιστεί ότι ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των εθελοντών πυροσβεστών έναντι τρίτων, καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του εν λόγω Νόμου.  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ Π. Σ. Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

    Ο πρώτος εθελοντικός σταθμός στην Ελλάδα βρίσκεται στον δήμο Ευρώτα, στο τοπικό διαμέρισμα της Μυρτιάς και εγκαινιάστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2013. Επιχειρησιακά ανήκει στη  Π.Υ Γυθείου. Στεγάζεται στο πρώην δημοτικό σχολείο της Μυρτιάς και η δύναμη που υπηρετεί αποτελείται από 33 εθελοντές πυροσβέστες έναν Πυρονόμο και δύο  πυροσβέστες από την Π.Υ Γυθείου. Έχει ένα πυροσβεστικό όχημα 2.500 λίτρων, πλήρως εξοπλισμένο και ένα αγροτικό με χωρητικότητα 500 λίτρων.

Ο σταθμός λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο. Γίνονται μηνιαίες εκπαιδεύσεις πάνω σε διάφορα αντικείμενα έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα συμβάντα που αντιμετωπίζει. Ο εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός στην Μυρτιά του Δήμου Ευρώτα καλύπτει επιχειρησιακά την περιοχή του Δήμου Ευρώτα που ανήκει στα όρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου αλλά σε πρώτη προτεραιότητα καλύπτει το σύνολο του Δήμου.
Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του ο εθελοντικός σταθμός έχει επέμβει σε πολλά συμβάντα δασικής και αστικής πυρκαγιάς, παροχής βοηθείας σε τροχαία ατυχήματα, πλημύρες,  διασώσεις, καθώς και επεμβάσεις μετά από θεομηνίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχε  και παρείχε βοήθεια στους  σεισμοπαθείς στην Κεφαλονιά το 2014, στην  μεγάλη φωτιά στην Νεάπολη τον Ιούλιο του 2015, στον ανεμοστρόβιλο που αντιμετώπισε ο Δήμος Ευρώτα τον Σεπτέμβριο του 2015 και τις τελευταίες πλημμύρες που έπνιξαν την περιοχή μας τον Σεπτέμβριο του 2016.
Πολύ γρήγορα και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος οι εθελοντές του σταθμού απέκτησαν διεθνείς σχέσεις με τη
συμμετοχή στο διεθνές συμπόσιο εθελοντών πυροσβεστών στο Merate της Ιταλίας. Εκεί απέκτησαν πολλές εμπειρίες πάνω στην οργάνωση και την εκπαίδευση των εθελοντών, πήραν πληροφορίες για την κουλτούρα και την ιστορία των εθελοντών στην Ευρώπη μιας και επικοινώνησαν με τις αποστολές από την Φιλανδία, την Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία που συμμετείχαν στο συμπόσιο.   Μια ακόμη επικοινωνία εκτός των Ελληνικών συνόρων ήταν  στη Γερμανία στο Haldensleben όπου με την συμπαράσταση του δήμου Ευρώτα δέχθηκαν πολλά εφόδια για την συνέχεια και την ομαλή λειτουργία του σταθμού. Οι τοπικές αρχές και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που γίνεται, και οι τοπικοί Φορείς συμφωνούν ώστε ο σταθμός να έχει όλα τα απαραίτητα μέσα που χρειάζεται για την άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων.


Δράση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού επεκτείνεται και στις εκπαιδεύσεις όχι μόνο των εθελοντών πυροσβεστών αλλά και μαθητών από σχολεία της περιοχής που επισκέπτονται την υπηρεσία αυτή και ενημερώνονται από  επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες για τα υλικά, τα εργαλεία, τα πυροσβεστικά οχήματα και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα διάφορα συμβάντα που καλούνται κάθε φορά να επέμβουν.

Η άποψη μας για τον εθελοντικό σταθμό είναι πάρα πολύ καλή γιατί έχει προσφέρει πολλά στον τόπο μας και ιδιαίτερα στο χωρίο μας. Ακόμα είμαστε τυχεροί που υπηρετούν 2 εθελοντές από το χωριό μας. Μέσω της εργασία μας θέλουμε να προτρέψουμε και άλλα παιδιά ώστε να γίνουν εθελοντές.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ένα σημαντικό σκέλος της εργασίας μας αυτής ήταν να πάρουμε πληροφορίες από εθελοντές και επαγγελματίες πυροσβέστες, ζητώντας την γνώμη τους για τους τρόπους που συνεργάζονται μεταξύ τους και τις σκέψεις τους για τις υπηρεσίας και τα συμβάντα μου συμμετείχαν και μοιράστηκαν.
Γράφουμε και σας παρουσιάζουμε τις συνεντεύξεις όπως ακριβώς μας τις έδωσαν  οι εθελοντές και οι επαγγελματίες πυροσβέστες της περιοχής μας:

Συνεντεύξεις σε εθελοντές
1η Συνέντευξη
-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Στέφανος Βενολιάς.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 24 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Κροκεές, Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Είμαι πτυχιούχος Θεολογίας.
-          Πόσα χρόνια είστε εθελοντής;
Τρία χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε εθελοντής;
Από μικρό παιδί μου άρεσε να βοηθάω τον τόπο μου. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι είναι και ο αδερφός μου πυροσβέστης. Από εκεί εξάλλου κόλλησα και το μικρόβιο. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω εθελοντής στο Πυροσβεστικό Σώμα.
-          Πώς είναι η συνεργασία σας με άλλους εθελοντές;
Η συνεργασία μου με τους άλλους εθελοντές είναι αδερφική, γιατί κανείς δεν πετυχαίνει κάτι μόνος του. Πρέπει όλοι μαζί χωρίς να έχουμε διαφορές, να συγκεντρωνόμαστε στο καθήκον μας για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα διάφορα συμβάντα. Πρέπει να γνωρίζουμε τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του καθένα ξεχωριστά και να διορθώνουμε τις όποιες παραλήψεις που τυχόν υπάρχουν.
-          Πώς είναι η συνεργασία σας με του μόνιμους του Πυροσβεστικού Σώματος;
Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετώ, έχουμε μόνιμους πυροσβέστες, οι οποίοι από την αρχή μας αγκάλιασαν, μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και μέσα από την εκπαίδευση που συνεχώς μας παρέχουν, μας βοηθάνε να βελτιωθούμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα διάφορα συμβάντα. Υποχρέωση μας, είναι να τους ακούμε, να δεχόμαστε τις συμβουλές τους, τις μη τυχόν αδυναμίες μας ώστε να τις διορθώσουμε, Παρόλα αυτά, η συνεργασία μας μαζί τους είναι εξαιρετική!
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας;
Βοηθάω τους γονείς μου σε αγροτικές δουλειές. Ακόμα δουλεύω και σε μια καφετέρια μαζί με τον αδερφό μου. Παράλληλα, προσπαθώ μέσα στον ελεύθερο χρόνο μου να αθλούμαι για να κρατάω μια φυσική κατάσταση σε καλό επίπεδο ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ και στα καθήκοντά μου ως εθελοντής πυροσβέστης.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Σαν πρότυπο έχω τους γονείς μου, οι οποίοι με τις αξίες και με τις αρχές που μου δώσανε από μικρό παιδί, έχω μάθει να πατάω γερά στα πόδια μου και να είμαι σίγουρος για ό,τι πράττω στη ζωή μου.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής τι πρέπει να κάνεις;
Για να γίνει κάποιος εθελοντής θα πρέπει να έχει κλείσει τα 18 χρόνια του και να απευθυνθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής του. Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ακολουθήσει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Όταν κριθεί ικανός, γράφεται στο μητρώο των εθελοντών πυροσβεστών και κάνει τις υπηρεσίες του στο σταθμό που υπηρετεί.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής, μόνιμος τι διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί;
Για να γίνει κάποιος εθελοντής μόνιμος, θα πρέπει με το νέο σύστημα να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις εφόσον έχει συμπληρώσει τρία χρόνια ως εθελοντής. Αν περάσει τις γραπτές εξετάσεις, ακολουθούν και οι αθλητικές δοκιμασίες και εισέρχεται στην σχολή των πυροσβεστών, όπου η διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο χρόνια ή στην σχολή των αξιωματικών η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα χρόνια.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που σας χαρακτήρισε την καριέρα.
Ως εθελοντής έχω πάει σε πολλά συμβάντα, και πυρκαγιές και πλημμύρες που έπνιξαν την περιοχή μας. Βέβαια δεν έχουν όλα τα περιστατικά τον ίδιο βαθμό δυσκολίας μεταξύ τους. Όμως αυτό που με έχει σημαδέψει είναι ένα τροχαίο δυστύχημα που ήταν και το πρώτο μου. Όταν πήγαμε για τον απεγκλωβισμό, έγκαιρα και ψύχραιμα απεγκλωβίσαμε τον οδηγό, ο οποίος είχε χτυπήσει στα πόδια και στο στήθος. Κατά την διάρκεια του απεγκλωβισμού, λειτουργούσα σαν να μου είχε συμβεί ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, όμως όταν επέστρεψα στον σταθμό, σκεφτόμουν συνέχεια την εικόνα που είχα δει. Για κάποιες μέρες σκεφτόμουν συνέχεια τι έκανα λάθος εκείνη την ημέρα, ώστε να το διορθώσω την επόμενη φορά.


2η Συνέντευξη

-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Πουλικάκου Κανελιώ.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 42 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Στεφανιά, Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Κροκεών.
-          Πόσα χρόνια είστε εθελοντής;
Τρία χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε εθελοντής;
Μου αρέσει γενικά να προσφέρω, ειδικά στο σταθμό είναι κάτι που μου αρέσει η ιδέα του Πυροσβεστικού Σώματος.
-          Πώς είναι η συνεργασία σας με τους άλλους εθελοντές;
Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλή, υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να σε δυσκολέψουν λίγο γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και να είναι κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει ανθρώπους που δεν ταιριάζει και να δημιουργούν προβλήματα. Γενικά όμως είναι πάρα πολύ καλές.
-          Πως είναι η συνεργασία σας με τους μόνιμους του Πυροσβεστικού Σώματος;
Πάρα πολύ καλή επίσης.
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας;
Στον ελεύθερο μου χρόνο εργάζομαι, φροντίζω την οικογένειά μου και παράλληλα κάνω και κάποιες σπουδές συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Ναι, δικούς μου ανθρώπους όμως που έχουν παλέψει και έχουν καταφέρει και πολλά.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής τι πρέπει να κάνει;
Συμπληρώνει μία αίτηση με τα στοιχεία που χρειάζονται, και όταν έρθει η στιγμή που θα κάνει τα μαθήματα, την εκπαίδευση και αργότερα θα κάνει την πιστοποίηση για να περάσει τις εξετάσεις και να γίνει εθελοντής πυροσβέστης.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής, μόνιμος τι διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί;
Τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Η Πυροσβεστική έχει μπει στις πανελλήνιες και μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Πάντα υπάρχει το όριο ηλικίας. Το μόνο θετικό είναι ότι νεαρά άτομα που έχουν συμπληρώσει τα τρία χρόνια σαν εθελοντές και γράψουν πανελλήνιες παίρνουν κάποια επιπλέον μόρια από τον εθελοντισμό, αλλά πρέπει και πάλι να γράψουν πανελλήνιες.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που χαρακτήρισε την καριέρα σας.
Είναι αρκετά συμβάντα, δεν είναι πολύ έντονα, βέβαια οποιοδήποτε μπορεί να γίνει έντονο αν εξελιχθεί διαφορετικά. Στην περιοχή, ευτυχώς και φέτος και πέρσι δεν είχαμε πολλές πυρκαγιές, έπαιζε ρόλο και ότι ήμασταν εδώ και μπορούσαμε να επέμβουμε αμέσως οπότε και η έκταση της φωτιάς ήταν μικρότερη. Έχει συμβεί να βρίσκομαι και σε τροχαίο που εκεί είναι πιο έντονο το συναίσθημα γιατί μπορεί να δεις τραυματισμένους ανθρώπους λίγο ή πολύ, μπορεί και λίγο παραπέρα δηλαδή να είναι κάποιος νεκρός, αλλά πηγαίνοντας εκεί, δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντιμετωπίσεις.


3η Συνέντευξη

-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Σωτήρης Κουμάνδαρος.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 43 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Στεφανία, Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Κροκεών.
-          Πόσα χρόνια είστε εθελοντής;
Δύο χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε εθελοντής;
Γιατί μου αρέσει να προσφέρω στον τόπο μου.
-          Πώς είναι η συνεργασία σας με τους άλλους εθελοντές;
Είναι άψογη. Προσπαθούμε όλοι μαζί για το κοινό καλό του τόπου μας, γιατί μας αρέσει να προσφέρουμε και να βοηθάμε ανθρώπους που εκείνη την στιγμή αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα γιατί αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να τύχει και σε μας και θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοια βοήθεια.
-          Πως είναι η συνεργασία σας με τους μόνιμους του Πυροσβεστικού Σώματος;
Έχουμε μια άριστη συνεργασία και ειδικά με τον Διοικητή του Σταθμού, μαζί με τους δύο μόνιμους που πλαισιώνουν τον σταθμό. Υπάρχει μια συνεργασία γιατί μας το έχουν επιτρέψει αυτό, και μας θεωρούν σαν ένα κομμάτι όπως είναι οι συνάδελφοι τους. Γενικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί τον εθελοντισμό. Για κάποιους λόγους που αυτοί γνωρίζουν. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που γενικά αποδέχονται τους εθελοντές, όπου έχει και να κάνει με τον χαρακτήρα τους.
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο σας χρόνο;
Στον ελεύθερο σας χρόνο μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το κυνήγι και βοηθάω την οικογένειά μου σε αγροτικές εργασίες.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Τους γονείς μου.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής τι πρέπει να κάνει;
Καταρχήν πρέπει να του αρέσει, Υπάρχει μια διαδικασία που κάθε χρόνο η πολιτεία κάνει μία ‘’προκήρυξη’’ για να γίνει κάποιος εθελοντής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πρέπει να είναι άνω των 18 χρονών μέχρι και 55 χρονών, να έχει τελειώσει Γυμνάσιο-Λύκειο και να έχει ελληνική υπηκοότητα. Από εκεί και πέρα κάνει μια αίτηση με τα πιο πάνω δικαιολογητικά, τα προσκομίζει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και πρέπει να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά είναι θεωρητικά και πρακτικά. Όταν τελειώσει αυτή την διαδικασία, δίνει κάποιες εξετάσεις, οι οποίες οι ερωτήσεις έρχονται από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, βαθμολογούνται και μετά απ’ αυτή την διαδικασία σου δίνει την απάντηση αν έχεις περάσει ή όχι για να γίνεις εθελοντής. Αν έχεις περάσει, γίνεται μια άσκηση που είναι η πιστοποίηση και μπορείς να πάρεις την ταυτότητα του εθελοντή. Οι εθελοντές όπως και οι μόνιμοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε οδηγούς και μάχιμους. Οδηγοί είναι αυτοί που έχουν δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και πάνω, και μάχιμοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να σβήνουν φωτιές. Φυσικά και οι οδηγοί μπορεί να σβήσουν φωτιές γιατί μπορεί να είναι και μάχιμοι.
-          Για να γίνει κάποιος εθελοντής, μόνιμος τι διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί;
Για να γίνει πλέον κάποιος μόνιμος, πρέπει να δώσει πανελλήνιες γιατί η Πυροσβεστική υπηρεσία πέρασε στις πανελλήνιες. Πρέπει να είναι από κάποια ηλικία, νομίζω από 35 και κάτω. Σαν εθελοντής η πολιτεία του δίνει κάποια μόρια και κάποιο ποσοστό που δίνει για να περάσεις και να γίνεις μόνιμος.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που σας έχει χαρακτηρίσει την καριέρα.
Φωτιές έχουμε σβήσει όλοι. Όταν κάποιος όμως είναι εθελοντής πυροσβέστης έχει παρακολουθήσει κάποια μαθήματα, έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό που πρώτα απ’ όλα είναι η στολή που φοράει, και είναι ειδική αυτή η στολή γιατί με το υλικό που είναι φτιαγμένη αντέχει μέχρι κάποιο βαθμό θερμότητας και η μάσκα που μας προστατεύει από τους καπνούς και από τις καύτρες. Αυτά τα αναφέρω γιατί στο πρώτο μου συμβάν που έτυχε να είμαι παρόν σαν εθελοντής πυροσβέστης, ήταν στο Σιδηρόκαστρο, ένα χωριό του Γυθείου, όπου η φωτιά είχε απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Εκεί είδα τι πάει να πει να είσαι οργανωμένος, να δουλεύεις σαν ομάδα και να προσπαθείς να προστατέψεις τον συνάδελφό σου. Άλλο ένα συμβάν, είναι σε τροχαίο στην ευθεία Σκάλας προς Στεφανιά, όπου είχε φύγει ένα Ι.Χ. από την πορεία του, είχε χτυπήσει πάνω σε μία ελιά, ήταν αναποδογυρισμένο και ο οδηγός είχε εγκλωβιστεί. Σε αυτό το συμβάν, αφού πρώτα είχε ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γυθείου να έρθει να απεγκλωβίσει το άτομο που βρισκόταν μέσα, έφτασε πρώτα όπως ήταν λογικό το αυτοκίνητο του Εθελοντικού Σταθμού Μυρτιάς, μαζί με έναν μόνιμο και ξεκίνησε τον απεγκλωβισμό του οδηγού που βρισκόταν μέσα. Ήταν μια εμπειρία που εάν δεν είχαμε παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στο πώς να επέμβουμε δεν θα μπορούσαμε να απεγκλωβίσουμε τον οδηγό ο οποίος ήταν και βαριά τραυματισμένος.


            Συνεντεύξεις σε μόνιμους

1η Συνέντευξη

-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Χρήστος Αναγνωστάκος.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 38 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Τάραψα, Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Κροκεών και της Πυροσβεστικής Σχολής.
-          Πόσα χρόνια είστε μόνιμος;
Ήμουν 13 χρόνια εποχιακός μέχρι το 2012. Από τότε είμαι μόνιμος, δηλαδή 4 χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε πυροσβέστης;
Η αγάπη για τον συνάνθρωπο και για τον φυσικό πλούτο.
-          Πόσα χρόνια είστε στο Σώμα;
17 χρόνια.
-          Τι σας έκανε να σκεφτείτε σοβαρά αυτό το επάγγελμα;
Το να μπορείς να προσφέρεις στον συνάνθρωπο.
-          Όνειρο ζωής ή τυχαίο γεγονός;
Τυχαίο γεγονός θα έλεγα.
-          Που ανήκετε;
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γυθείου.
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο σας χρόνο;
Στον ελεύθερο μου χρόνο μ’ αρέσει να παίζω βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Ακόμα ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες και το καλοκαίρι με το κολύμπι. Μ’ αρέσει να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Όχι δεν έχω κανένα πρότυπο.
-          Έχετε συνεργαστεί με εθελοντές;
Πολλές φορές. Οι εθελοντές στο Πυροσβεστικό Σώμα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Καταρχήν η δική μας υπηρεσία είναι πρότυπο, δηλαδή έχει τους περισσότερους εθελοντές σε όλη την Ελλάδα.
-          Πως είναι η συνεργασία σας με τους εθελοντές;
Είναι πολύ καλή. Έχουμε μια στενή σχέση με όλους τους εθελοντές, διότι στη δουλειά μας είναι απαραίτητη η συνεργασία και η δουλειά με όλους.
-          Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ξεκινά τώρα το επάγγελμα που ακολουθείτε;
Πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα, να κάνεις πολλές θυσίες και θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και κατά δεύτερον σωματική. Ακόμα πρέπει να έχει κάποιος συνεχή διάθεση για εκπαίδευση.
-          Αν σας δινόταν μία ευκαιρία, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας;
Απολύτως τίποτα.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που σας χαρακτήρισε την καριέρα.
Ένα συμβάν που με έχει χαρακτηρίσει είναι ο τραυματισμός ενός συναδέλφου στον Κότρωνα, στον Δήμο Αν. Μάνης κατά την διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς. Καθώς πηγαίναμε να σβήσουμε μία φωτιά, ξεκόλλησε ένας βράχος και τον χτύπησε στην αριστερή ωμοπλάτη. Εκείνο το σημείο ήταν πολύ δύσβατο και ώσπου να τον μεταφέρουμε με το ασθενοφόρο, ήταν λιπόθυμος. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο της Σπάρτης, και ώσπου να μας διαβεβαιώσουν ότι η κατάστασή του δεν ήταν πια σοβαρή επικρατούσε το συναίσθημα της αγωνίας.


2η Συνέντευξη

-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Γιώργος Βενολιάς.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 35 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Κροκεές, Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Απόφοιτος σε ΙΕΚ με ειδικότητα Δασικής Προστασίας.
-          Πόσα χρόνια είστε μόνιμος;
Τέσσερα χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε πυροσβέστης;
Ήταν τυχαίο γεγονός. Το έτος 1998 μέσω των σπουδών μου, οι καθηγητές μου με προέτρεψαν να εργαστώ σαν εποχικός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτή ήταν η αφορμή στο να κολλήσω και να αγαπήσω αυτό το επάγγελμα.
-          Τι σας έκανε να σκεφτείτε σοβαρά αυτό το επάγγελμα;
Το οικονομικό ήταν ένα κίνητρο, ωστόσο η ιδιομορφία της δουλειάς και η χαρά να προσφέρεις στο κοινό καλό ήταν αρκετά ώστε να αποφασίσω να συνεχίσω αυτό το επάγγελμα.
-          Που ανήκετε; Πόσο καιρό ασχολείστε;
Ανήκω στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γυθείου. Σαν συμβασιούχος έχω υπηρετήσει έξι με εφτά χρόνια. Από το 2012 συνεχίζω σαν πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο σας χρόνο;
Στον ελεύθερο μου χρόνο η ευχαρίστηση μου είναι η ενασχόληση με τις πολιτιστικές και με τα αθλητικά δρώμενα, με τα οποία ασχολούμαι εθελοντικά.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Δεν έχω κανένα πρότυπο.
-          Έχετε συνεργαστεί με εθελοντές;
Στην υπηρεσία μου υπάρχουν παιδία που αφιερώνουν ώρες εθελοντικά με χαρά για να βοηθήσουν εμάς και μετά τους πολίτες.
-          Πως είναι η συνεργασία σας με τους εθελοντές;
Η συνεργασία μαζί τους είναι ένα υπέροχο συναίσθημα γιατί το μοναδικό τους όφελος και ευχαρίστηση είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.
-          Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ξεκινά τώρα το επάγγελμα που ακολουθείτε;
Είναι ένα επάγγελμα επικίνδυνο, αλλά με την σωστή κατάρτιση, εκπαίδευση και αγάπη γι’ αυτό μπορεί να δώσει τρομερές εικόνες, συγκινήσεις και συναισθήματα στην διάρκεια της ζωής τους.
-          Αν σας δινόταν μία ευκαιρία, τι θα αλλάζατε στην ζωή σας;
Δεν θα θελα να αλλάξω κάτι στην ζωή μου. Την προτιμώ όπως είναι. Κυλάνε όλα με τον δικό τους τρόπο.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που σας έχει χαρακτηρίσει την καριέρα.
Ένα συμβάν που με έχει χαρακτηρίσει, εμένα και τους συναδέλφους μου, ήταν όταν κατά την διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στις 22 Αυγούστου του 2011 ενώ κάναμε κατάσβεση, ενημερωθήκαμε από τον ασύρματο ότι αγνοείται ο Διοικητής της υπηρεσίας μας κύριος Κωνσταντίνος Καστρής. Η κατάληξη ήταν δυστυχώς τραγική. Όταν σβήσαμε την φωτιά, μάθαμε ότι είχε εγκλωβιστεί σε αυτήν και δεν τα κατάφερε. Ήταν ένα γεγονός που μας προσγείωσε απότομα και από τότε καταλάβαμε την αξία της ανθρώπινης ζωής.3η Συνέντευξη

-          Γεια σας!
Γεια σας.
-          Το όνομά σας;
Το όνομά μου είναι Λευτέρης Κουμάνδαρος.
-          Πόσο χρονών είστε;
Είμαι 41 χρονών.
-          Τόπος καταγωγής;
Είμαι από την Στεφανιά Λακωνίας.
-          Τι έχετε σπουδάσει;
Έχω τελειώσει την Πυροσβεστική Ακαδημία Αθηνών.
-          Πόσα χρόνια είστε μόνιμος;
Είμαι μόνιμος από το 1998, δηλαδή 18 χρόνια.
-          Γιατί επιλέξατε να γίνετε πυροσβέστης;
Πάντοτε μου άρεσε να βοηθώ τους συνανθρώπους μου. Έτσι, θα γινόμουν ή αστυνόμος ή πυροσβέστης. Όπως καταλαβαίνετε με κέρδισε η πυροσβεστική.
-          Πόσα χρόνια είστε στο Σώμα;
18 χρόνια.
-          Τι σας έκανε να σκεφτείτε σοβαρά αυτό το επάγγελμα;
Ανέκαθεν μου άρεσε αυτό το επάγγελμα κι επειδή ήμουν από μικρός δραστήριος ασχολήθηκα και επαγγελματικά.
-          Όνειρο ζωής ή τυχαίο γεγονός το επάγγελμά σας;
Μα φυσικά, όνειρο ζωής!
-          Που ανήκετε;
Τώρα ανήκω στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.
-          Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας;
Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την οικογένειά μου.
-          Έχετε κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο;
Όχι, δεν έχω κάποιο πρότυπο.
-          Έχετε συνεργαστεί με εθελοντές;
Μα φυσικά, και η συνεργασία μας είναι πολύ καλή.
-          Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ξεκινά τώρα το επάγγελμα που ακολουθείτε;
Θα τον συμβούλευα να είναι προσεκτικός, να έχει τη δουλειά πάνω απ’ όλα και κυρίως να είναι άνθρωπος… ευαίσθητος.
-          Αν σας δινόταν μία ευκαιρία, τι θα αλλάζατε στην ζωή σας;
Έχω περάσει και καλές και κακές στιγμές στη δουλειά.  Περνώντας αυτά τα 18 χρόνια στην Πυροσβεστική έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Δεν θα άλλαζα τίποτα.
-          Να μας περιγράψετε ένα συμβάν που σας έχει χαρακτηρίσει την καριέρα.
Ήταν το πρώτο μου συμβάν που είχα στην καριέρα μου. Ήταν ένας μήνας μετά την εκπαίδευση που είχαμε μετά την σχολή πυροσβεστών. Είχα πάει στην ΕΜΑΚ τότε και έγινε ένας σεισμός το 1999. Τότε πήγαμε στην Ricomex εμείς με μία ομάδα, και εκεί πλέον ήρθαμε σε πρώτη επαφή με το τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα εκεί τι να σας περιγράψω. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Σαν να είχε γίνει ένας πόλεμος… Φανταστείτε ένα κτίριο που δεν υπήρχε τίποτα. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Άλλοι να φωνάζουν, άλλοι να είναι νεκροί και πλέον εκεί έπρεπε να επέμβεις και να διαλέξεις ποιον θα βγάλεις πρώτο. Εκεί ήμασταν εννέα με δέκα μέρες. Φεύγαμε, πηγαίναμε στην υπηρεσία, ξεκουραζόμασταν έξι με εφτά ώρες και ξαναπηγαίναμε για άλλες 18, και αυτό συνεχιζόταν μέχρι να βγάλουμε και τους τελευταίους. Αυτό που μου έχει μείνει έντονα, εκεί χαραγμένο ακόμα ήταν μία κοπελίτσα 19-20 χρονών, η οποία ήταν ζωντανή μέχρι και την τελευταία χρονική στιγμή. Μετά από έξι μέρες, ήταν τρεις, βγάλαμε τον πρώτο, βγάλαμε τον δεύτερο, ενώ ήταν καλά υπήρχε μια στιγμή που αγχώθηκε, άλλαξε το πλευρό της και κατέληξε. Εκείνο ήταν και το μόνο που με κλόνισε γιατί το είχαμε σίγουρο ότι θα την βγάζαμε. Αλλά ήταν το πρώτο μου συμβάν που είχα στην Σταδιοδρομία που ξεκίνησα. Από εδώ και πέρα υπήρξαν κι άλλα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το 1733 ο Benjamin Franklin έγραφε συχνά για τους κινδύνους της φωτιάς και την ανάγκη για μία οργανωμένη πυροπροστασία. Ο Benjamin Franklin γνώριζε πως υπήρχαν στην Βοστώνη διάφορα ιδιωτικά πυροσβεστικά τμήματα τα οποία προστάτευαν μόνο τα μέλη τους και όχι τους υπόλοιπους πολίτες, και γι' αυτό αποφάσισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία οργάνωση που να καταπολεμάει τις φωτιές για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ποιανού περιουσία καιγόταν. Έτσι με λίγα λόγια δημιουργήθηκε το πρώτο εθελοντικό πυροσβεστικό τμήμα από τον Benjamin Franklin το 1736 στην Φιλαδέλφεια στο οποίο υπηρετούσαν 30 άνδρες.
                                    

                                (Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Benjamin Franklin).
Μερικοί διάσημοι Αμερικανοί που υπηρέτησαν ως εθελοντές πυροσβέστες ήταν οι εξής: o George Washington, o Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, o Samuel Adams, o John Hancock, o Paul Revere, o Alexander Hamilton, o John Jay, o John Barry, o Aaron Burr, o Benedict Arnold, o James Buchanan και ο Millard Fillmore.
Το 1818 άρχισαν να υπηρετούν και οι γυναίκες ως εθελοντές πυροσβέστες. Η πρώτη καταγεγραμμένη γυναίκα εθελοντής ήταν η Molly Williams, μία μαύρη σκλάβα η οποία ανήκε σε έναν έμπορο της Νέας Υόρκης.
Το 1820 η Marina Betts υπηρέτησε ως εθελοντής πυροσβέστης στο
Πίτσμπουργκ και ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν έχασε έναν συναγερμό κατά την διάρκεια των δέκα χρόνων της ως πυροσβέστης.
Το 2014 υπήρχαν 1.134.400 μόνιμοι και εθελοντές πυροσβέστες στις Η.Π.Α, εκ των οποίων 82.550 (7%) ήταν γυναίκες πυροσβέστες. 346.150 (31%) ήταν μόνιμοι πυροσβέστες και 788.250 (69%) ήταν εθελοντές πυροσβέστες. Δυστυχώς από το 1986 ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών έχει μειωθεί αρκετά. Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών ομάδων. Οι εθελοντές πυροσβέστες όμως θεωρούνται το ίδιο επαγγελματίες με τους αμειβόμενους συναδέλφους τους.Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Ο ορισμός του εθελοντή πυροσβέστη για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να βοηθούν όταν και όποτε αυτά τους ζητηθεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εθελοντές πυροσβέστες καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμης της πολιτείας στην αντιμετώπιση των διαφόρων συμβάντων αλλά με ένα ιδιόρρυθμο καθεστώς μιας και  για κάθε περιστατικό στο οποίο συμμετέχουν λαμβάνουν μια εφάπαξ οικονομική αποζημίωση.


Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Στη Φινλανδία οι υπηρεσίες Διάσωσης-Πυρόσβεσης οργανώνεται από τους δήμους και υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Διαθέτει 450 δήμους εκ των οποίων 55 μεγάλοι δήμοι καλύπτονται από 5.000 επαγγελματίες Πυροσβέστες, 200 δήμοι καλύπτονται από 13.000 εθελοντές Πυροσβέστες και οι υπόλοιποι δήμοι καλύπτονται από 4.000 εθελοντές Πυροσβέστες μερικής απασχόλησης.


Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η διάρθρωση της Ιταλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μοιάζει με την ελληνική, όμως ο θεσμός του Εθελοντισμού εφαρμόζεται πρακτικά πάνω από 170 χρόνια. Η Ιταλική Πυροσβεστική Υπηρεσία στελεχώνεται από 30.000 μέλη, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνει επαγγελματίες, εθελοντές και νέους που εκπληρώνουν την στρατιωτική
τους υποχρέωση ως βοηθητικοί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.


Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ολλανδία καλύπτουν το 84% του συνόλου των πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Διαθέτουν 1.031 Πυροσβεστικούς Σταθμούς εκ των οποίων:
197 Π.Σ στελεχωμένοι με επαγγελματίες 
97 Μεικτοί Π.Σ με τέσσερις επαγγελματίες για κάθε σταθμό
737 Π.Σ στελεχωμένοι με εθελοντές
Συνολικά η δύναμη πυροσβεστών στην Ολλανδία είναι: 4.300 επαγγελματίες και 22.000 εθελοντές πυροσβέστες.


Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Η Αυστρία έχει μια παράδοση στα θέματα πυροπροστασίας αλλά και εθελοντικής προσφοράς στα θέματα πυροπροστασίας για αρκετές εκατοντάδες χρονιά. Χαρακτηριστικό τους, δεν αμείβονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη Πυροσβεστική. Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1686 στη Βιέννη ενώ από το 1830 έως το 1860 ιδρύθηκαν οι πρώτοι 2 εθελοντικοί σταθμοί. Σήμερα υπάρχουν 313 επαγγελματικοί σταθμοί με 13.000 επαγγελματίες πυροσβέστες και 4.555 εθελοντικοί σταθμοί με 318.000 εγγεγραμμένα μέλη συνολικά εκ των οποίων τα 2.000 είναι γυναίκες.
Κάθε επισκέπτης στην Χώρα αυτή παρατηρεί ότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο χωριό υπάρχουν κτίρια που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, είναι συνήθως κλειστές και σε ερώτηση που επισκέπτες έχουν κάνει στου κατοίκους των χωριών αυτών, η απάντηση που παίρνουν είναι πως υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες κάτοικοι, που σε περίπτωση συμβάντος ανοίγουν το κτήριο, παίρνουν τα πυροσβεστικά οχήματα και με τον κατάλληλο εξοπλισμό που έχουν εκεί   πάνε στη πυρκαγιά.ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από το αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος πήραμε τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν την αντιστοιχία εθελοντή πυροσβέστη ανά κάτοικο κράτους ( Πίνακας Α) και την αντιστοιχία πυροσβεστικών σταθμών ανά κάτοικο κράτους (Πίνακας Β) :
Α) Πινάκας στον οποίο αναφέρονται τα Ευρωπαϊκά Κράτη και η αναλογία  εθελοντών πυροσβεστών ανά κάτοικο.

Σειρά
Χώρα
Εθελοντής ανά κάτοικο
Σλοβενία
33
Αυστρία
34
Τσεχία
35
Γερμανία
61
Λουξεμβούργο
71
18η
Ελλάδα
7400
19η
Ουγγαρία
9182
20η
Ισπανία
0
21η
Ιρλανδία
0


Β) Πινάκας στον οποίο αναφέρονται τα Ευρωπαϊκά Κράτη και η αναλογία  κατοίκων των Κρατών ανά κάθε έναν Πυροσβεστικό Σταθμό.

Σειρά
Χώρα
Πυρ. Σταθμός ανά κατοίκους
Τσεχία
1311
Σλοβενία
1530
Αυστρία
1826
Πολωνία
2019
Λουξεμβούργο
2249
Γερμανία
2391
18η
Ελλάδα
42692
19η
Δανία
54000
20η
Ισπανία
63924
21η
Ιρλανδία
75456

Ολοκληρώνοντας τη δράση «Εθελοντισμός στο Πυροσβεστικό Σώμα» εκφράστε μας τις σκέψεις και τις απόψεις που σας δημιουργήθηκαν από την δράση αυτή.
Χ Κ
Από την δράση αυτή μάθαμε και πήραμε πολλές πληροφορίες σχετικά με τον εθελοντισμό αλλά και άλλα θέματα που είχαμε προς συζήτηση σχετικά με το Πυροσβεστικό Σώμα. Όλα όσα είπαμε μπορούν να μας φανούν χρήσιμα και σημαντικά και τώρα αλλά και στο μέλλον. Μάθαμε ακόμα να συνεργαζόμαστε αφού χωριστήκαμε σε ομάδες. Το μάθημα ήταν αρκετά ενδιαφέρον όπως και η ενασχόλησή μας με τον εθελοντισμό. Όλη η δράση ήταν πολύ ευχάριστη και μάθαμε καινούρια πράγματα αλλά και ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις. Γενικά διευρύναμε τις γνώσεις μας.
Α Κ
Από αυτή τη δραστηριότητα μάθαμε αρκετά χρήσιμα πράγματα μέσα από τις πληροφορίες που βρήκαμε και γράψαμε  για θέματα που πιθανώς να μας τύχουν στην ζωή μας. Μου άρεσε αρκετά και μου δημιούργησε ένα συναίσθημα ενδιαφέροντος γιατί έμαθα πολλά στις ώρες που αφιερώθηκαν για τον εθελοντισμό.
Κ Σ
Αρχικά δεν ενθουσιάστηκα γιατί δεν είχαμε πρακτική συμμετοχή, διότι η μόνη εργασία που κάναμε εμείς ήταν να βρούμε στο ίντερνετ και να γράψουμε. Από την άλλη όμως μάθαμε διάφορα πράγματα για τον εθελοντισμό και γενικά για την Πυροσβεστική, τα οποία θα μας χρησιμεύσουν στην πορεία της ζωής μας.  Επιπροσθέτως μάθαμε για τους νόμους της Πυροσβεστικής καθώς και για τη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης.
Ε Ν
Με αυτή τη δράση κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός και όχι μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Οι άνθρωποι που γίνονται εθελοντές κινδυνεύουν καθημερινά χωρίς να τους δίνεται κάποιος μισθός και χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα, δείχνει πόσο τολμηροί και θαρραλέοι είναι κάποιοι άνθρωποι. Αυτό  μου προκαλεί σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους και μεγάλο θαυμασμό.
Β Φ
Εμένα προσωπικά μου άρεσε αυτό το θέμα γιατί μέσα από αυτό έμαθα καινούργια πράγματα για τον εθελοντισμό που ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
Ο Κ
Ο εθελοντισμός σε κάθε επίπεδο είναι σημαντικό, όμως σε ένα θέμα του αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση καλό θα ήταν να συμμετάσχει σε έναν εθελοντικό σταθμό ή να λάβει τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις πυρασφάλειας.
Γ Μ
Αυτό το τετράμηνο με τον εθελοντισμό δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον . Βέβαια έμαθα πράγματα για τα οποία δεν ήξερα. Δεν μου άρεσε και πολύ αλλά ήταν πολύ καλό που το διδαχτήκαμε γιατί έπρεπε να ξέρουμε ορισμένα πράγματα.
Α Π
Σε αυτό το τετράμηνο δεν ήταν και πολύ βαρετό αλλά ούτε και κουραστικό γιατί μέσα σε ένα τετράμηνο μάθαμε και πράγματα που τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε για το Πυροσβεστικό Σώμα και για τον εθελοντισμό, σε περίπτωση μιας φωτιάς να ξέρουμε τι να κάνουμε. Όταν πιάσει μια φωτιά πρέπει να μην πανικοβαλλόμαστε πρέπει να έχουμε ψυχραιμία για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
Χ Ν
Μέσα από το θέμα που αναπτύξαμε μου δημιουργήθηκαν πολλές σκέψεις και απόψεις θετικές και αρνητικές. Οι θετικές είναι οι εξής: Πρώτον ήταν ότι χάρις στον εθελοντισμό και τους εθελοντές πυροσβέστες έχουν σωθεί άπειρες δασικές εκτάσεις και οικίες. Δεύτερον μέσα από αυτό άνθρωποι μαθαίνουν να συνεργάζονται και να υπακούουν σε κανόνες.  Τρίτον μέσω αυτού αποκτούν κάποια βοήθεια ώστε μετά από αυτό να ασχοληθούν επαγγελματικά.

Κ Κ
Αυτό το τετράμηνο πέρασα πολύ ωραία και έμαθα πολλά καινούργια πράγματα που ποτέ δεν θα φανταζόμουν, όπως δηλαδή πως πριν 3 χρόνια περίπου ο πρώτος εθελοντικός σταθμός στην Ελλάδα φτιάχτηκε στην Μυρτιά Λακωνίας.
Γ Β
Στην εργασία αυτή που κάναμε για το εθελοντισμό στο πυροσβεστικό σώμα μάθαμε για τους κινδύνους, μάθαμε για τους πυροσβέστες , τι έκαναν και πως τα έκαναν. Σε αυτή την εργασία μάθαμε και την ιστορία του εθελοντισμού στο πυροσβεστικό σώμα και είδαμε και φωτογραφίες και άλλα πολλά. Αυτή ήταν μια καλή εργασία γιατί μάθαμε κάτι παραπάνω από αυτά που ξέραμε και μάθαμε επίσης πολλά για το πυροσβεστικό σώμα της περιοχής μας. Με την άποψη μου λέω πως ήταν καλή και πολύ σπουδαία γιατί μάθαμε κάποια πράγματα.
Γ Μ
Αρχικά ο εθελοντισμός στο πυροσβεστικό σώμα δεν μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον αλλά στην πορεία διαψεύστηκα. Ο εθελοντισμός γενικότερα είναι πολύ καλή πράξη και συγκεκριμένα στο πυροσβεστικό σώμα αν και στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εξελιγμένος. Μία σκέψη μου αν μπορώ στο μέλλον να παρακολουθήσω σεμινάρια για να βοηθήσω και εγώ ως εθελοντής πυροσβέστης.
                  


ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών που εκπονούνται από  μαθητές  Λυκείου,  αναπτύχθηκε από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕΛ Κροκεών ‟ Νικηφόρος Βρεττάκος”  το θέμα του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα .                   
Η  ενασχόλησή τους αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της αναγκαιότητας του εθελοντισμού  όχι μόνο σε σχέση με την Πυρόσβεση αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη της κοινωνίας.
Εκ μέρους  των μαθητών, που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος, και εμού  θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιπυραγό  κο Κωνσταντίνο Γραφάκο  για τις γνώσεις που μετέδωσε ,  την βοήθεια, τον πολύτιμο χρόνο  του που αφιέρωσε καθώς  και την άψογη συνεργασία μας.
                                                                                                

                                                                                                                 Βλάχος Νικόλαος


Σχόλια